Registr SONAR (Spastic Dystonia Registry) je neintervenční observační databáze zaměřená na pacienty s první akutní cévní mozkovou příhodou v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem. Mezi cíle studie patří zejména sledování incidence a prevalence spasticity, hodnocení potenciálních rizikových faktorů a analýza mortality. Projekt dále poskytne databázové zázemí a pilotní verzi informačního systému pro sledování zátěže, výsledků a kvality péče v klinické praxi iktových center v ČR.
 

Projekt SONAR byl navržen jako observační, analytická, prospektivní – longitudinální, kohortová studie. Pacienti jsou zařazováni dle vstupních kritérií a jsou charakterizováni dle přítomnosti či nepřítomnosti expozice potenciálním rizikovým faktorům na začátku studie (primární CMP – vyšetření při první návštěvě). Na základě opakovaných návštěv jsou získávány podklady k hodnocení četnosti výskytu spasticity a k porovnávání různých skupin pacientů dle rizikových faktorů.

         

Cíle projektu  
 • Bodový a intervalový odhad incidence a prevalence spasticity (celkem a klinicky závažné spasticity při MAS 3+) po 12 měsících od primární CMP
 • Analýza a kvantifikace asociace mezi potenciálními rizikovými faktory a rizikem vzniku spasticity a klinicky závažné spasticity
 • Zobecnění odhadů prevalence spasticity po primární CMP pro spádové oblasti iktových center ČR
 • Analýza mortality ve sledované kohortě pacientů
 • Vytvoření databázového zázemí a pilotní verze informačního systému pro sledování zátěže, výsledků a kvality péče v klinické praxi iktových center ČR
Podmínky pro zařazení pacienta Vylučovací kritéria
 • Každý pacient s první akutní CMP v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem, za který se považuje deficit, který je přítomen po více než 7 dnech od CMP
 • Podepsání informovaného souhlasu k průběhu projektu a ke sběru dat
 • Datum CMP není známo
 • Recidiva CMP
 • TIA nebo RIND
 • CMP ve VB povodí
 • Trvalé bydliště mimo městskou spádovou oblast daného klinického centra